Μαρτίου 2017 ~ NEWS ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Επίδομα 1.471 ευρώ σε 3.600 ανέργους για άσκηση σε εξωστρεφείς επιχειρήσειςΣε φάση πλήρους εξέλιξης βρίσκεται η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Σε φάση πλήρους εξέλιξης βρίσκεται η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Στόχος του Προγράμματος, συνολικού Προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), είναι η εντός 380 ωρών, συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών εξαγωγών.
Όπως τόνισε σε ειδική Συνέντευξη Τύπου, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «ήδη εκατοντάδες εξαγωγικές επιχειρήσεις και μέλη του ΠΣΕ μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις για την ΔΩΡΕΑΝ απασχόληση – πρακτική άσκηση 260 ωρών ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι θα έχουν καταρτιστεί στον κλάδο του εξαγωγικού εμπορίου. Η υλοποίηση του Προγράμματος εντάσσεται στη δέσμευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων εξαγωγών (personalized solutions for exports), τόσο για τις επιχειρήσεις-μέλη του, όσο και για τους χιλιάδες άνεργους της χώρας που επιζητούν να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να συνδεθούν άμεσα με τις δυναμικότερες εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας. Ουσιαστικά, η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας στέλνει ηχηρό σύνθημα επανεκκίνησης της παραγωγής στην οικονομία και ειδικά τον πρωτογενή τομέα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας».
Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου δηλώνοντας τη συμμετοχή στην Πράξη 3 επιχειρήσεων του Ομίλου (Μύλοι Σόγιας, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, GF Energy), τόνισε «την ανάγκη να σταματήσει το brain drain, με την έξοδο από τη χώρα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και τη συστηματικότερη προσέγγιση των εξαγωγικών διαδικασιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν επιλεχθεί και πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: i. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.exagogiko-eede.gr .
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων». Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών & Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών
Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι: • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΞΑΓΩΓΩΝ) Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.
Εξατομικευμένη συμβουλευτική
Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: 1η Συμβουλευτική: O ωφελούμενος πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιήσει προσωπική συνέντευξη με το σύμβουλο κατά τη διάρκεια της οποίας θα συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. 2η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της κατάρτισης και κατά τη διάρκεια αυτής της συμβουλευτικής θα επιλεγεί σε συνεργασία με τον σύμβουλο μια από τις 4 ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’ αυτόν καθώς επίσης και η θέση πρακτικής 3η Συμβουλευτική: Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης (Α φάση) πραγματοποιείται συνεδρία με τον σύμβουλο για θέματα που αφορούν στην πρακτική άσκηση. 4η Συμβουλευτική: Κατά την έναρξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με τον σύμβουλο με σκοπό την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπισε ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (Β φάση) και στην καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Δ φάσης . 5η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση.
Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα
Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.
Επίδομα 1.471 ευρώ
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33€ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20€ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)
Οι Επιχειρήσεις ή ΕΕΔΕ μέσω δράσεων δημοσιοποίησης με τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος θα προσεγγίσει τις επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι και αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:
- Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
- Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης. Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή τους καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται. Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων
πηγη dikaiologitika.gr

Share:

Απάντηση στην Τουρκία η επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στο Ανατολικό Αιγαίο (pics)Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Πεζικού του ΓΕΣ Υποστράτηγο Δημήτριο Μπουζέλο και τον Διευθυντή Μηχανικού του ΓΕΣ Υποστράτηγο Νικόλαο Λάλο, επισκέφθηκε στις 30/3 Περιοχές Ευθύνης των 79 ΑΔΤΕ και 88 ΣΔΙ.
Στην Περιοχή Ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ, επισκέφθηκε το Φυλάκιο «ΦΟΥΡΝΩΝ» έδρα του 4ου Λόχου του Τάγματος Εθνοφυλακής Αγίου Κηρύκου. Συγκινητική η παρουσία Εθνοφυλάκων, οι οποίοι παρευρέθηκαν σε ημέρα και ώρα εκτός προγράμματος εκπαίδευσης τους και καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ετοιμότητας και προσφοράς προς την Πατρίδα.
Στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ, ο ΑΓΕΣ επισκέφθηκε τη Διοίκηση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Αγίου Ευστρατίου, το Στρατηγείο του Σχηματισμού στη Λήμνο, το 290 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και τον 88 Λόχο Αντιαρματικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Αρχηγός επικοινώνησε με το σύνολο του προσωπικού και διαπίστωσε "το άριστο επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το εξαιρετικό ηθικό, την αισιοδοξία και τη λεβεντιά που το διακατέχει".


Share:

Η Χ.Κλίντον «ονειρεύεται» ακόμη τον ... Λευκό Οίκο (βίντεο)Η Χίλαρι Κλίντον «κλαίει» ακόμα για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα ήθελα να είμαι σε κανένα άλλο μέρος, εκτός από τον Λευκό Οίκο»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και υποψήφια για την προεδρία Χίλαρι Κλίντον επέκρινε σήμερα τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή πρότεινε τη μείωση του προϋπολογισμού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

 "Ορισμένα από τα σήματα που στέλνει είναι πολύ ανησυχητικά" είπε η Κλίντον σε ομιλία της προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον. "Οι προτάσεις αυτής της κυβέρνησης για περικοπές στην υγεία, τη διεθνή ανάπτυξη και τη διπλωματία (...) θα ήταν μεγάλο λάθος για τη χώρα μας" είπε η πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Τραμπ θέλει να περικόψει τον προϋπολογισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά 28%, όμως τον τελευταίο λόγο σε αυτό το θέμα τον έχει το Κογκρέσο. Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Κλίντον αναφέρθηκε στους πρόσφυγες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί "δεν είναι μονάχα πρόβλημα των άλλων" και κάλεσε την κυβέρνηση "να συνεχίσει τον ηγετικό ρόλο της για να προωθήσει την ειρήνη στον κόσμο, επειδή ο κόσμος θα συνεχίσει την πορεία του, με ή χωρίς τη συμβολή των ΗΠΑ".

"Σε έναν σύνθετο και διασυνδεδεμένο κόσμο όπως ο δικός μας δεν γίνεται να περιοριζόμαστε σε ένα-δυο θέματα. Θα μπούμε στο περιθώριο ή θα συνεχίσουμε να δείχνουμε τον δρόμο;" διερωτήθηκε. Η Κλίντον εκφώνησε αυτήν την ομιλία με την ευκαιρία της απονομής ενός βραβείου που φέρει το όνομά της σε τέσσερις Κολομβιανούς που μετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία.

Μετά την ήττα της στις εκλογές, η Χίλαρι Κλίντον δεν εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή. Εκφωνεί τακτικά ομιλίες και η πιο πρόσφατη ήταν την Τρίτη στο Σαν Φρανσίσκο, σε ένα συνέδριο γυναικών επιχειρηματιών.  "Δεν θα ήθελα να είμαι σε κανένα άλλο μέρος, εκτός από τον Λευκό Οίκο" χαριτολόγησε απευθυνόμενη στους φοιτητές που την επευφημούσαν, προτού να επικρίνει την απουσία γυναικών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Share:

Σαν σήμερα 1η Απριλίου: Όλα τα γεγονότα που έμειναν στην ιστορία!Σαν σήμερα...Γεγονότα

    286 – Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός ανακηρύσσει τον Μαξιμιανό συναυτοκράτορα με το βαθμό του Αυγούστου και του δίνει τον έλεγχο των δυτικών επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

    457 – Ο Μαϊοριανός ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον ρωμαϊκό στρατό.

    527 - Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστίνος Α΄ ονομάζει τον ανιψιό του, Ιουστινιανό Α', συναυτοκράτορα και διάδοχο του θρόνου.

    1545 - Ιδρύεται το Ποτοσί στη Βολιβία, μετά την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων αργύρου στην περιοχή.

    1625 - Ένας συνδυασμένος στόλος 52 ισπανικών και πορτογαλικών πλοίων αρχίζει την ανακατάληψη της Μπαΐα από τους Ολλανδούς.

    1789 - Στη Νέα Υόρκη, η Βουλή των Αντιπροσώπων (ΗΠΑ) συνέρχεται για πρώτη φορά σε απαρτία.

    1867 – Η Σιγκαπούρη γίνεται βρετανική αποικία του στέμματος.

    1908 - Σχηματίζεται η Εδαφική Δύναμη (που το 1920 μετονομάστηκε σε Εφεδρικός Στρατός) ως εθελοντική εφεδρική δύναμη του βρετανικού στρατού.

    1914 – Ο Εμμανουήλ Μπενάκης γίνεται δήμαρχος Αθηναίων.

    1918 – Ιδρύεται η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (Βρετανία).

    1924 – Ο Αδόλφος Χίτλερ καταδικάζεται σε πέντε χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή του στο "Πραξικόπημα της μπιραρίας", αλλά θα εκτίσει μόνο εννέα μήνες στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γράφει το βιβλίο Ο Αγών μου.

    1933 - Οι πρόσφατα εκλεγμένοι Ναζί διοργανώνουν υπό τον Γιούλιους Στράιχερ ένα μονοήμερο μποϊκοτάζ όλων των εβραϊκών επιχειρήσεων της Γερμανίας, εγκαινιάζοντας μία σειρά αντισημιτικών πράξεων.

    1936 - Η Ορίσα γίνεται πολιτεία της Ινδίας.

    1937 - Ισπανικός Εμφύλιος: Η Χαέν στην Ισπανία βομβαρδίζεται από γερμανικές φασιστικές δυνάμεις που υποστηρίζουν τους εθνικιστές του Φρανθίσκο Φράνκο.

    1948 – Οι Νήσοι Φερόες αποκτούν την αυτονομία τους από τη Δανία.

    1955 – Η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκινά ένοπλο αγώνα για ανεξαρτησία της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένωση με την Ελλάδα.

    1960 - Ο δορυφόρος TIROS-1 μεταδίδει την πρώτη τηλεοπτική εικόνα από το διάστημα.

    1964 - Ανακοινώνεται η αναδρομική, από την αρχή του έτους, αύξηση κατά 12% των κατώτατων μισθών-ημερομισθίων, αλλά και η κατά 50% μείωση του επιδόματος αδείας.

    1965 - Ανακαλείται η καταγγελία της σύμβασης Ωνάση-Δημοσίου για την Ολυμπιακή κατόπιν συμφωνίας της εταιρίας με το προσωπικό, η οποία περιλαμβάνει την κατά 30% αύξηση των αποδοχών του.

    1968 - 22 ηγετικά στελέχη του Κ.Κ.Ε. που κρατούνται στις φυλακές της Αίγινας υπογράφουν διακήρυξη με την οποία αποκηρύσσουν την εγκατεστημένη στο εξωτερικό ηγεσία του κόμματος και συντάσσονται με την πτέρυγα Παρτσαλίδη.

    1968 - Οι ελβετικές αρχές απαγορεύουν στη Μελίνα Μερκούρη να συμμετάσχει σε αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στην Ελβετία εξηγώντας ότι η κυβέρνηση ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί να έχει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

    1976 – Ιδρύεται η εταιρεία πληροφορικής Apple.

    1979 – Εγκαθιδρύεται το θεοκρατικό κράτος του Ιράν, μετά την ιρανική επανάσταση υπό τον Αγιατολάχ Χομεϊνί.

    2001 – Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς παραδίνεται στις ειδικές δυνάμεις, για να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου.

    2002 – Το κοινοβούλιο της Ολλανδίας ψηφίζει τη νομιμοποίηση της ευθανασίας.

 Γεννήσεις
    1282 – Λουδοβίκος Δ΄ της Βαυαρίας, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
    1776 – Σοφί Ζερμαίν, Γαλλίδα μαθηματικός
    1809 – Νικολάι Γκόγκολ, Ρώσος συγγραφέας
    1815 – Όττο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός
    1868 - Εντμόν Ροστάν, Γάλλος συγγραφέας
    1873 – Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Ρώσος συνθέτης και πιανίστας
    1883 – Λον Τσάνεϊ, Αμερικανός ηθοποιός
    1885 - Γουάλας Μπίρι, Αμερικανός ηθοποιός
    1902 – Μαρία Πολυδούρη, Ελληνίδα ποιήτρια
    1908 - Αβραάμ Μάσλοου, Αμερικανός ψυχολόγος
    1913 – Μέμος Μακρής, Έλληνας γλύπτης
    1918 - Γιαν Καντάρ, Σλοβάκος σκηνοθέτης
    1918 - Δημήτριος Ομπολένσκυ, Ρώσος ιστορικός
    1920 – Τοσίρο Μιφούνε, Ιάπωνας ηθοποιός
    1927 – Φέρεντς Πούσκας, Ούγγρος ποδοσφαιριστής
    1929 – Μίλαν Κούντερα, Τσέχος συγγραφέας
    1934 - Πασκάλ Ρακοτομάβο, πρωθυπουργός της Μαδαγασκάρης
    1937 – Γιλμάζ Γκιουνέι, Τούρκος ηθοποιός και σκηνοθέτης
    1946 – Νικήτας Κακλαμάνης, Έλληνας πολιτικός
    1947 – Χριστίνα Σπυράκη, Ελληνίδα ιατρός και πολιτικός
    1949 – Τζιλ Σκοτ-Χίρον, Αμερικανός μουσικός
    1963 - Γιάννης Σαββιδάκης, Έλληνας τραγουδιστής
    1976 – Κλάρενς Ζέεντορφ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής
    1976 - Ντέιβιντ Ογιελόβο, Άγγλος ηθοποιός
    1978 – Αντόνιο ντε Νίγκρις, Μεξικανός ποδοσφαιριστής
    1980 – Ράντυ Όρτον, Αμερικανός παλαιστής
    1981 - Αντώνης Φώτσης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
    1982 - Αντρέας Τόρκιλντσεν, Νορβηγός ακοντιστής
    1986 – Νίκος Κουρτίδης, Έλληνας αρσιβαρίσταςΘάνατοι
    996 - Πάπας Ιωάννης ΙΕ΄
    1205 – Αμαλρίκ Β', βασιλιάς της Ιερουσαλήμ
    1709 - Ερρίκος Γ', πρίγκιπας του Κοντέ
    1865 - Αντώνιος Κριεζής, Έλληνας πολιτικός και αγωνιστής
    1865 – Τζουντίτα Πάστα, Ιταλίδα υψίφωνος
    1901 - Φρανσουά - Μαρί Ραούλ, Γάλλος χημικός
    1918 - Πάβελ φον Ρένενκαμπφ, Ρώσος στρατιωτικός
    1920 - Ευμένιος Ξηρουδάκης, μητροπολίτης Κρήτης
    1922 – Κάρολος Α', αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας
    1941 - Ιππόλυτος Ντηλέαι, Βέλγος αγιολόγος
    1947 – Γεώργιος Β΄, βασιλιάς της Ελλάδας
    1952 - Φέρεντς Μολνάρ, Ούγγρος συγγραφέας
    1968 – Λεβ Λαντάου, Ρώσος φυσικός
    1972 - Θανάσης Απάρτης, Έλληνας γλύπτης
    1976 – Μαξ Ερνστ, Γερμανός καλλιτέχνης
    1987 - Δημήτρης Ιωαννόπουλος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και σεναριογράφος
    1988 - Δημήτρης Μαλαβέτας, Έλληνας ηθοποιός
    1996 - Νίκος Τζόγιας, Έλληνας ηθοποιός
    2002 – Σίμο Χέιχε, Φινλανδός σκοπευτής
    2004 – Γιάννης Κυράστας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
    2006 – Μαρίκα Μπότση, Ελληνίδα πολιτικός
    2010 – Τζαννής Τζαννετάκης, Έλληνας πολιτικός (φωτογραφία άρθρου)
    2013 - Κάρεν Μούιρ, Νοτιοαφρικανή κολυμβήτρια
    2014 - Ζακ Λε Γκοφ, Γάλλος ιστορικός και συγγραφέας
    2015 - Μιζάο Οκάουα, Γιαπωνέζα υπεραιωνόβια
Share:

Νιγηρία: Τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ απήγαγαν 22 έφηβα κορίτσιαΜέλη της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ απήγαγαν 22 γυναίκες σε δύο χωριστές επιθέσεις στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές χθες Παρασκευή.
Στην πρώτη επιδρομή, την Πέμπτη, οι τζιχαντιστές επιτέθηκαν στο χωριό Πούλκα, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, όπου απήγαγαν 18 κορίτσια.
Οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ «έφθασαν με ανοικτά ημιφορτηγά περί τις 06:00 (08:00 ώρα Ελλάδας) και πήραν 14 κορίτσια ηλικίας 17 ετών και μικρότερα, καθώς κάτοικοι το έσκαγαν προς μια περιοχή με βλάστηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος. «Άρπαξαν άλλα τέσσερα κορίτσια που διέφευγαν (...) έξω από το χωριό», πρόσθεσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, λόγω του φόβου αντιποίνων.
Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, οι δράστες της επίθεσης ανήκαν στη φράξια του Αμπού Μούσαμπ αλ Μπαρνάουι, ο οποίος ορίστηκε πέρσι από το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) –στο οποίο η Μπόκο Χαράμ ορκίστηκε πίστη το 2015– επικεφαλής της οργάνωσης, αντί του Αμπουμπακάρ Σεκάου.
Την επίθεση επιβεβαίωσε κι ένας δεύτερος κάτοικος της περιοχής, δηλώνοντας πως τα κορίτσια απήχθησαν για να αναγκαστούν να υπηρετούν ως «σύζυγοι» τους τζιχαντιστές. «Δεν πυροβόλησαν εναντίον του κόσμου που το έσκαγε από το χωριό», διευκρίνισε.

Η δεύτερη επίθεση έγινε χθες Παρασκευή κοντά στο χωριό Ντούμπα, στις όχθες της λίμνης Τσαντ, μετά την άρνηση ενός κτηνοτρόφου να πληρώσει στους τζιχαντιστές προστασία, σύμφωνα με τον Αντάμου Άχμεντ, μέλος μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που μάχεται εναντίον της Μπόκο Χαράμ.
Του είχαν δώσει τρεις ημέρες για να τους πληρώσει, αλλά αποφάσισε να το σκάσει μαζί με την οικογένεια και το κοπάδι του για να τους γλιτώσει.
«Όταν οι ένοπλοι της Μπόκο Χαράμ πήγαν να πάρουν τα χρήματα, αντιλήφθηκαν πως είχε φύγει (...) Αποφάσισαν να τον καταδιώξουν με μοτοσικλέτες», ανέφερε ο Άχμεντ.
«Τον έπιασαν κοντά στη Ντούμπα όπου τον έσφαξαν και σκότωσαν 50 από τα βοοειδή του (...) Απήγαγαν τέσσερις γυναίκες (μέλη) της οικογένειάς του και πήραν το υπόλοιπο κοπάδι του», πρόσθεσε.
Το ότι το ΙΚ έχρισε τον Μπαρνάουι ηγέτη αποκάλυψε βαθιά ρήγματα στις τάξεις της Μπόκο Χαράμ, καθώς ο Σεκάου επικρινόταν έντονα για τις μαζικές σφαγές και τις επιθέσεις βομβιστών-καμικάζι εναντίον αμάχων.
Ο Μπαρνάουι και το δεξιό του χέρι, ο Μάμαν Νουρ –που για πολλούς είναι ο πραγματικός ηγέτης της οργάνωσης– διαβεβαίωσαν τους κατοίκους των περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχό τους ότι δεν έχουν τίποτα να φοβούνται αν δεν συνεργάζονται με τον νιγηριανό στρατό.
Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, μαχητές τους έχουν κλιμακώσει τις επιδρομές στις κοινότητες της λίμνης Τσαντ, κυρίως για να λεηλατήσουν τα αποθέματα τροφίμων των κατοίκων. Δολοφόνησαν εξάλλου πολλούς αμάχους τους οποίους κατηγόρησαν ότι ήσαν πληροφοριοδότες του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Share:

Οι 5 τροφές που μας προκαλούν ημικρανίεςΟι ημικρανίες ταλαιπωρούν περίπου ένα 15% των ενηλίκων παγκοσμίως. Παρά τις δεκαετίες έρευνας, η ακριβής αιτία τους παραμένει άγνωστη. Και αν και είναι σαφές πως η διατροφή δεν μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους στις ημικρανίες, αν ήδη πάσχουν από αυτές ο τρόπος που θρέφονται παίζει ρόλο.
Στην πραγματικότητα, για ένα 10 με 60% των πασχόντων από ημικρανίες, η κατάσταση αυτή προκαλείται από ορισμένα τρόφιμα που παίρνουν. Αυτή είναι μια λίστα με τρόφιμα που συνήθως αναφέρονται ως προωθητικά για τις ημικρανίες:
Διαβάστε τη συνέχεια στο usay.gr
Share:

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 85-80 τελικόΣε μία... ανατριχιαστική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός Superfoods νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην παράταση με 85-80 κι έμεινε μόνος τέταρτος και πλέον βλέπει το Φάιναλ Φορ να πλησιάζει...

Η εξέλιξη του αγώνα

Από την αρχή του αγώνα φάνηκε ότι η μάχη θα ήταν πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Νίκολς, αλλά ακολούθησαν πέντε γρήγοροι πόντοι από τους φιλοξενούμενους (2-5), πριν οι γηπεδούχοι αντιδράσουν με δικό τους μικρό σερί για το 7-5 στο 4’. Ο Νάντο Ντε Κολό ήταν εξαιρετικός και ποστάροντας σε διαδοχικές φάσεις τον Φελντέιν έγραψε το 9-11 στο 6’, πριν ακολουθήσει το πρώτο τηλεοπτικό τάιμ άουτ. Οι δύο αντίπαλοι συμβάδιζαν σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο το οποίο ολοκληρώθηκε με 20-17 (χάρη σε καλάθι του Τζέιμς) και σημαντικότερο νέο ότι Παππάς από τη μία και Χάινς από την άλλη είχαν φορτωθεί από νωρίς με δύο φάουλ ο καθένας.

Με το «καλημέρα» στη δεύτερη περίοδο ο Κρις Σίνγκλετον με τρίποντο έδωσε «αέρα» έξι πόντων στο «τριφύλλι» (23-17, 11’), αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με σερί 5-0 και μείωσαν 23-22 στο 12’. Στο 13’ ο Φρίλαντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ και ο Δημήτρης Ιτούδης αναγκάστηκε να τον αποσύρει περνώντας στο παρκέ τον Όγκουστιν. Σ’ εκείνο το σημείο όμως οι «πράσινοι» κόλλησαν για λίγο στην επίθεση, έχοντας διαδοχικά άστοχα τρίποντα και μ’ ένα τέτοιο, εύστοχο όμως από τον Βοροντσέβιτς, η «ομάδα του Στρατού» προηγήθηκε 29-28 στο 15’, με τον Τσάβι Πασκουάλ να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ. Αυτό ως συνήθως είχε αντίκτυπο στη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Ρίβερς με το πρώτο του καλάθι και ο Μάικ Τζέιμς με τρομερό σόλο έγραψε το 32-29 στο 16’, με τον Δημήτρη Ιτούδη να αναγκάζεται αυτός να διακόψει τη ροή του ματς. Ο Αμερικανός «χόρευε» στο παρκέ του ΟΑΚΑ και στο 20’ με μία ακόμα εξαιρετική ατομική προσπάθεια έγραψε το 40-38, ενώ λίγο νωρίτερα ο Βοροντσέβιτς με το δεύτερο τρίποντο του είχε ισοφαρίσει 38-38. Ο Ρίβερς είχε ζεσταθεί και με τρίποντο έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό, ενώ ακριβώς με την εκπνοή ο Καλάθης σκόραρε μετά από δικό του κλέψιμο κι έγραψε το 45-40 που ήταν και το αποτέλεσμα στην ανάπαυλα.

Η «αρκούδα» δεν θα τα παρατούσε και μείωσε σε 45-44 και 48-47, με τον Τζέιμς Γκιστ να φορτώνεται με τέταρτο φάουλ στο 25’ και να δημιουργείται ένας σοβαρός πονοκέφαλος για τον Πασκουάλ. Ένα λεπτό αργότερα ήταν η σειρά του Κάιλ Χάινς να κάνει το τέταρτό του φάουλ με το σκορ στο 50-48, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά άστοχοι στο συγκεκριμένο κομμάτι της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι έβρισκαν αρκετά ελεύθερα σουτ μέσω της καλής κυκλοφορίας της μπάλας. Ένας αιφνιδιασμός με αποδέκτη της ασίστ του Καλάθη τον Σίνγκλετον έστειλε τους «πράσινους» στο +5 (53-48, 27’) κι έβαλε... φωτιά στο ΟΑΚΑ. Παρ’ όλα αυτά οι Ρώσοι και πάλι κατάφεραν να επιστρέψουν και ισοφάρισαν 55-55 με τρίποντο του Ντε Κολό στο 29’. Με τρεις βολές του Παππά από δύο ζευγάρια που εκτέλεσε διαμόρφωσαν το 58-55 που ήταν και το σκορ που έγραφε στο 30’ ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν θα τα παρατούσαν εύκολα και με καλή δημιουργία κι εκτέλεση του Όγκουστιν από κοντά ισοφάρισαν 61-61 με τον Πασκουάλ να παίρνει τάιμ άουτ για να κόψει τον ρυθμό. Τρίποντο του Ντε Κολό στο 35’ έβαλε τους φιλοξενούμενους μπροστά με διαφορά τεσσάρων πόντων (67-63) και τα πράγματα είχαν δυσκολέψει για την ελληνική ομάδα. Οι «πράσινοι» έχασαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 36’ με τους Τζέιμς και Γκιστ να αστοχούν από κοντά και η τάπα του Τζέιμς δεν είχε αντίκτυπο καθώς στη συνέχεια της φάσης ο Φριτζόν με μία βολή διαμόρφωσε το 65-68. Δύο βολές του Παππά και λέι απ του Τζέιμς ξαναέβαλαν τον Παναθηναϊκό μπροστά με 71-70 και ο Ιτούδης πήρε τάιμ άουτ. Ακολούθησαν λάθη επί λαθών αλλά ο Τεόντοσιτς ευστόχησε σε τρίποντο στα 37,2’’ κι έδωσε προβάδισμα νίκης στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι Ρώσοι έκαναν επίτηδες φάουλ στον Καλάθη στα 25,8’’. Ο αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας ήταν ψύχραιμος και ισοφάρισε 73-73 ενώ με σπουδαία άμυνα στο κατέβασμα του Ντε Κολό ανάγκασε τον Γάλλο σε λάθος και ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία κατοχή με 20,5'' για το συναρπαστικό φινάλε. Τραγικό λάθος από Μπουρούση και Τζέιμς έκαναν δώρο την τελευταία κατοχή στους Ρώσους, στα 17,7’ για το τέλος. Ο Τεόντοσιτς ακολούθησε στο ίδιο τροπάρι και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. 

Στην παράταση δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Οι δύο ομάδες παρέμεναν άστοχες και προσπαθούσαν μέσα από κερδισμένα φάουλ να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Στα 2'19'' πριν το φινάλε ο Ρίβερς έγραψε το 79-77 αλλά ένα δευτερόλεπτο αργότερα χρεώθηκε φάουλ και ο Ντε Κολό με μία βολή μείωσε 79-78. Ο Ρίβερς όμως είχε ζεσταθεί και με τρίποντο 1'56'' πριν το τέλος έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +4 (82-78) βάζοντας... φωτιά στο ΟΑΚΑ. Ο Τεόντοσιτς αστόχησε σε τρίποντο και πλέον το «τριφύλλι» είχε τον πρώτο λόγο. Οι φιλοξενούμενοι τα είχαν χάσει και η ομάδα του Πασκουάλ νίκησε 85-80 κι έμεινε μόνος τέταρτος.
Share:

Συνεχίζεται το θρίλερ με την απαγωγή επιχειρηματία στην ΚρήτηΣε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση της απαγωγής του Κρητικού επιχειρηματία το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Καλεσών, με τους δράστες να προκαλούν τροχαίο, χτυπώντας το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο επιχειρηματίας.

Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν τρία αυτοκίνητα. Αυτό με το οποίο διέφυγαν και δύο ακόμη κλεμμένα οχήματα, ένα αγροτικό και ένα επιβατικό, τα οποία οδήγησαν σε παράδρομο κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και τους έβαλαν φωτιά.

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης, που εγκαινίασε το σήμερα το γυμναστήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου, διαβεβαίωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV ότι «η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει όλες εκείνες τις προσπάθειες έτσι ώστε να φθάσουμε σ ένα αίσιο τέλος».

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστάκης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρώτη του ενέργεια ήταν η επίσκεψή του στο γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπου μίλησε με τον περιφερειακό αστυνομικό Διευθυντή υποστράτηγο Κ. Λαγουδάκη και ενημερώθηκε για την μέχρι τώρα κατάσταση.

«Θέλω να διαβεβαιώσω με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο όχι μόνο τους Κρήτες αλλά όλους τους Έλληνες ότι η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει όλες εκείνες τις προσπάθειες έτσι ώστε να φθάσομε σ ένα αίσιο τέλος», επεσήμανε. Παράλληλα, τόνισε ότι «η Κρήτη διαθέτει ένα αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό κάτι που το έχει αποδείξει πολλές φορές, εμπιστεύομαι αυτές τις δυνάμεις , εμπιστεύομαι αυτές τις δυνατότητες και θέλω να πιστεύω πως με τη βοήθεια και του Θεού τα πάντα θα πάνε καλά».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «καταβάλλονται όλες εκείνες οι προσπάθειες και γίνονται όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα να γυρίσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του σώος και αβλαβής και βεβαίως να υπάρξει αυτό, στο σύντομο χρονικό διάστημα ακόμη και των ωρών».
Share:

Ανεβαίνει το Σάββατο η θερμοκρασία - Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού 1/4/2017
Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα νοτιοανατολικά θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.
Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια.
Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
ΑΝΕΜΟΙ: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 6 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
ΑΝΕΜΟΙ: Από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8 ως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος. Στη Βόρεια Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές και βαθμιαία βελτίωση.
ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12 ως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές και βαθμιαία βελτίωση.
ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 13 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος.
ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 ως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος.
ΑΝΕΜΟΙ: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9 ως 21 βαθμούς Κελσίου.
Share:

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ του ΑΙΩΝΑ! Ρίχνουν τον ΤΡΑΜΠ! Στο Δικαστήριο καταθέτει ο...Mε αντάλλαγμα... ασυλία, ο πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα εθνικής ασφαλείας, Μάικλ Φλιν, είναι πρόθυμος να καταθέσει αναφορικά με τις σχέσεις συνεργατών του αμερικανού προέδρου με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Φλιν υποχρεώθηκε να παραιτηθεί στον Φεβρουάριο μετά την αποκάλυψη ότι διατηρούσε επικοινωνία με τον Ρώσο πρέσβη στις ΗΠΑ, ακόμα και πριν τις προεδρικές εκλογές, την περίοδο που ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα υπέβαλλε κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Φλιν επανέρχεται στο προσκήνιο και έχει προτείνει να καταθέσει στο FBΙ, το οποίο ερευνεί τυχόν σχέσεις Τραμπ με κύκλους από τη Ρωσία, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη θητεία του προέδρου.

«Δεν είναι γνωστό αν ο κ. Φλιν πρότεινε να μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα από την περίοδο που εργαζόταν για τον κ. Τραμπ, όμως το γεγονός ότι επιδιώκει μια ασυλία δείχνει πως ο κ. Φλιν αισθάνεται ότι θα μπορούσε να έχει δικαστικά προβλήματα μετά το σύντομο πέρασμά του από τη θέση του συμβούλου για θέματα εθνικής ασφαλείας», αναφέρει για το θέμα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Share:

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Στάθη ΨάλτηΤις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του Στάθη Ψάλτη έχει επιδεινωθεί δραματικά.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από τον Άγιο Σάββα, ο δημοφιλής ηθοποιός παλεύει για την ζωή του κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Οι γιατροί δεν δίνουν πολλές ελπίδες καθώς οι πνεύμονές του έχουν γεμίσει υγρό και ο καρκίνος έχει απλωθεί και σε άλλα ζωτικά όργανα του.
Πηγή: gossiptv.gr

Share:

Δωρεάν από τον ΕΟΠΥΥ τα αντισυλληπτικά και για τις ανασφάλιστες


"Το αντισυλληπτικό χάπι δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα μια υπόθεση lifestyle" όπως είπε ο υπουργός Υγείας


Το κόστος του χαπιού της αντισύλληψης θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, τόσο για τις ασφαλισμένες, όσο και για τις ανασφάλιστες γυναίκες στην Ελλάδα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στην επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Γυναικεία Υγεία- Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία», έχει κάνει ήδη μια διερεύνηση με τον ΕΟΠΥΥ και επί λέξει ανέφερε: «Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σύντομα στην ένταξη του χαπιού της αντισύλληψης στη θετική λίστα φαρμάκων που αποζημιώνονται και να αναλάβει φυσικά την ευθύνη της κάλυψης του ο ΕΟΠΥΥ και για τους ασφαλισμένους και για τους ανασφάλιστους πολίτες. Νομίζω ότι το κόστος είναι διαχειρίσιμο. Το αντισυλληπτικό χάπι δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα μια υπόθεση lifestyle». 
Ο Α. Ξανθός τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο περιορισμού των εκτρώσεων και προφανώς η χρήση του πρέπει συνοδεύεται από μια καμπάνια ενημέρωσης και σεξουαλικής αγωγής που πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο.
Share:

Υποδυόταν τον αστυνομικό για να αποπλανεί ανήλικα κορίτσιαΈνας 33χρονος άνδρας συνελήφθη χθες από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο οποίος, το τελευταίο εξάμηνο, ενέχεται σε 6 τουλάχιστον περιπτώσεις αποπλάνησης ανηλίκων κοριτσιών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, προσποιούμενος πολλές φορές τον αστυνομικό.
Ο συγκεκριμένος δράστης στο παρελθόν ήταν έγκλειστος σε σωφρονιστικά καταστήματα για βιασμό και ληστείες και εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες συναφείς πράξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης σταματούσε ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 11-17 ετών, ισχυριζόταν ότι ήταν αστυνομικός και τους έλεγε, ότι πρέπει να τις ψάξει γιατί έγινε κάποια κλοπή στο σχολείο τους.
Η αστυνομία θεωρεί ότι τα περιστατικά είναι τουλάχιστον 60.
Η φωτογραφία του δράστη, θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.
Share:

ΓΙΟΥΧΑΪΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ: Τον… φυγάδευσε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ (BINTEO)Με αποδοκιμασίες από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ έγινε δεκτός στην Κοζάνη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.
Ο υπουργός αφίχθη, λίγο μετά τις 18:30, στο κτήριο της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας στην ΖΕΠ. Εργαζόμενοι της ΔΕΗ, υπό την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, αποδοκίμασαν τον Υπουργό, ενώ για κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν πήγε η κατάσταση να ξεφύγει, παρενέβη, με φωνές, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος ζήτησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να περάσει, κανονικά, χωρίς παρατράγουδα, ο Υπουργός μέσα στο κτήριο, όπως και έγινε.
Stathakis
Οι εργαζόμενοι κρατούσαν πανό ενώ η δύναμη της αστυνομίας ήταν από νωρίς ισχυρή. Μόλις είδαν τον Υπουργό να πλησιάζει, άρχισαν να του φωνάζουν «Δεν πουλάμε! Δεν πουλιόμαστε»! και συνθήματα κατά της ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.
Λίγο πριν μπει στο εσωτερικό του κτηρίου, ο Γ.Γ. του Σωματείου Σπάρτακος, Σάκης Μάστορας, διάβασε μια μαντινάδα στον Υπουργό, λέγοντάς του: «Δε σε θέλουμε λιποτάκτη».  Να θυμίσουμε ότι  Υπουργός θα συμμετέχει στην έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τη ΔΕΗ.


ΠΗΓΗ: ΑΝΤ1, kozanimedia, kozan.gr,
Share:

Recent comments

Φόρμα επικοινωνίας στειλε την διαφήμιση σου εδω

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Google+ Followers

Sample Text

Gallery

Technology

Recent Posts

Copyright © NEWS ΚΑΜΑΤΕΡΟ | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com