Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από το νέο φορολογικό

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνει στη φορολογία το νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Από τις αλλαγές που έρχονται, υπάρχουν μεγάλοι κερδισμένοι, λιγότερο αλλά και κάποιοι που δεν θα έχουν κάποιο όφελος.
Οι πιο ωφελημένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι μισθωτοί της μεσαίας τάξης δεν θα δουν μεγάλη ελάφρυνση στην τσέπη τους.
Μάλιστα στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει εισοδήματα από 20.000 έως 52.000 ευρώ και ένα παιδί, τότε δεν θα δει καμία αλλαγή στη φορολογία που πλήρωνε.
Για παράδειγµα, µισθωτός µε δύο παιδιά και ετήσιο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 70.000 ευρώ έχει ετήσια ελάφρυνση της τάξης των 300 ευρώ.
Το όφελος είναι σηµαντικά µεγαλύτερο για µισθωτούς µε υψηλότερα εισοδήµατα. Για παράδειγμα ένας μισθωτός µε δύο παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 100.000 ευρώ θα έχει ετήσια ελάφρυνση της τάξης των 900 ευρώ.

Τα αφορολόγητα όρια

Η έκπτωση φόρου για µισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαµορφώνεται ως εξής:
 • Άγαµος: 777 ευρώ, με το αφορολόγητο όριο να διαμορφώνεται 8.636 ευρώ.
 • Έγγαµος µε 1 παιδί: 810 ευρώ, για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
 • Έγγαµος µε 2 παιδιά: 900 ευρώ, που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
 • Έγγαµος µε 3 παιδιά: 1.120 ευρώ, για να προκύπτει αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
 • Έγγαµος µε 4 παιδιά: 1.340 ευρώ, που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ.
Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδηµα από µισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ.
Για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήµατος.
Αυτοί που δεν θα έχουν κάποιο όφελος είναι οι µισθωτοί µε ένα παιδί και ετήσιο εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ.

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρήσεις

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν όφελος από τη νέα φορολογική κλίµακα και κυρίως την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήµατος. Η µείωση του φόρου ξεπερνά ακόµη και τα 1.700 ευρώ, ενώ για έναν µέσο ελεύθερο επαγγελµατία είναι της τάξης των 1.300 ευρώ.
Αλλά και για τις επιχειρήσεις οι νέες φορολογικές παρεμβάσεις θα έχουν θετικότατο αντίκτυπο. Από την τρέχουσα χρήση ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής µειώνεται από το 28% στο 24%, ενώ µειώνεται και ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%.
Για παράδειγµα, µια επιχείρηση έχει ετήσια καθαρά κέρδη της τάξης των 100.000 ευρώ. Για τη χρήση 2018 κατέβαλε ετήσιο φόρο εισοδήµατος 28.000 ευρώ. Για τη χρήση 2019 θα καταβάλει φόρο 24.000 ευρώ, δηλαδή 4.000 ευρώ λιγότερα.

Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών

Καθιερώνεται νέα πάγια ρύθµιση οφειλών µε έως 24 δόσεις για τις τακτικές φορολογικές οφειλές και έως 48 δόσεις για τον φόρο κληρονοµιάς και άλλους έκτακτους φόρους.
Ο αριθµός των δόσεων προκύπτει από τον εξής υπολογισµό για τα φυσικά πρόσωπα: το συνολικό εισόδηµα πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του πραγµατικού (και όχι του τεκµαρτού) εισοδήµατος θα πρέπει από το 2020 να συγκεντρώνουν φορολογούµενους. Από το πραγµατικό εισόδηµα αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που το άθροισµα φόρου εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ και ενοικίων που καταβλήθηκαν από τον φορολογούµενο ξεπερνά το 60% του δηλωθέντος εισοδήµατος, τότε το ποσοστό των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών  πληρωµών περιορίζεται στο 20%.
Σε φορολογούµενους στους οποίους έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασµοί το ανώτατο όριο απαιτούµενων ηλεκτρονικών πληρωµών περιορίζεται στα 5.000 ευρώ, ενώ για όλους τους υπόλοιπους φορολογούµενους ορίζεται ανώτατο όριο απαιτούµενης δαπάνης τα 20.000 ευρώ (έναντι 34.000 ευρώ που ισχύει σήµερα). Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου ορίου δαπανών µε πλαστικό χρήµα και δηλωθέντος, θα επιβάλλεται ποινή 22% επί του ποσού των ηλεκτρονικών δαπανών που λείπουν από τους φορολογούµενους.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών:

 • Φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
 • Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
 • ∆ηµόσιοι λειτουργοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
 • Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούµενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Oι φορολογούµενοι που βρίσκονται σε κατάσταση µακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 µηνών).
 • Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα.
 • Οι φυλακισµένοι.
Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια