Νέος τουριστικός νόμος: Τι ισχύει με παλιά voucher, ξενοδοχεία καραντίνας και δημιουργία ζώνης παραλίας - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Νέος τουριστικός νόμος: Τι ισχύει με παλιά voucher, ξενοδοχεία καραντίνας και δημιουργία ζώνης παραλίας

Νέος τουριστικός νόμος: Τι ισχύει με παλιά voucher, ξενοδοχεία καραντίνας και δημιουργία ζώνης παραλίας

Παρατείνεται μέχρι την 31 Μαρτίου 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας λόγω COVID-19, η δυνατότητα μίσθωσης με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 250 Α’ 23.12.2021 ο νέος Τουριστικός νόμος «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».
Με το νέο νόμο ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, μεταξύ άλλων τα εξής:

Ξενοδοχεία καραντίνας

Παρατείνεται μέχρι την 31 Μαρτίου 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας λόγω COVID-19, η δυνατότητα μίσθωσης με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Καθώς και η ισχύς μισθώσεων που έχουν ήδη συναφθεί και λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2021.
Σε περίπτωση συνέχισης της διαμονής προσώπων στα εν λόγω καταλύματα πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής, καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

Ακυρώσεις και voucher

Παρατείνεται από την κατά περίπτωση λήξη τους έως και την 31 Μαρτίου 2022, η ισχύς ισόποσων πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) που δύνανται κατ’ εξαίρεση να προσφέρουν στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης, οι τουριστικές επιχειρήσεις.
Ομοίως παρατείνεται η ισχύς τους και στις καταγγελίες συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων.

Εκμισθώσεις μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

Προσαυξάνεται σε 50% (από 30%) το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών προβλέπονται όροι περί:

  • Μη λήψης οποιοσδήποτε κρατικής ενίσχυσης για περίοδο άνω των 10 ετών και σε αντίθετη περίπτωση επιστροφή τους.
  • Καταβολής ειδικής εισφοράς σε περίπτωση συντελεστή δόμησης ορισμένου ύψους.

Διάνοιξη οδών σε δημόσια δάση και εκτάσεις

Επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των μνημονευόμενων τουριστικών καταλυμάτων και δραστηριοτήτων, η διάνοιξη οδών και σε δημόσια δάση και εκτάσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Προβλέπεται η κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων, δημιουργία πρόσθετων χώρων βοηθητικής χρήσης για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Τροποποιούνται ρυθμίσεις για τις θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων.

Δημιουργία ζώνης παραλίας

Συμπληρώνονται διατάξεις αναφορικά με τη δημιουργία ζώνης παραλίας. Ειδικότερα, προβλέπεται κατά παρέκκλιση ισχυουσών ρυθμίσεων:

  • Δυνατότητα υποβολής αίτησης επίσπευσης για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης τμήματος παραλίας που βρίσκεται μπροστά και κατά μήκος ξενοδοχειακού καταλύματος από τις οριζόμενες τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Στην περίπτωση αυτή η προβλεπόμενη αποζημίωση καταβάλλεται από τις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση του οικείου δήμου ή του Δημοσίου.

Ναυάγιο Ζακύνθου

Εισάγονται ρυθμίσεις για την τουριστική αξιοποίηση και προστασία της περιοχής Ναυάγιο Ζακύνθου. Ανακηρύσσεται σε Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.
Η διοίκηση και διαχείριση αυτής ανατίθεται στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Μεταξύ άλλων, η εν λόγω Επιτροπή δύναται κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση κ.λπ. της περιοχής του Ναυαγίου.

Λουτρόπολη Αιδηψού

Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2022 η χρονική διάρκεια της λουτρικής περιόδου 2021 της Ιατρικής Πηγής (Λουτροπηγής) Αιδηψού Εύβοιας.
Για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα -κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και των εκδοθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. αυτού- ορίζεται με ΚΥΑ το ανώτατο όριο των λούσεων. Καθώς και το ποσό αποζημίωσης δικαιούχων και τυχόν συνοδών τους.

Προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης

Παρέχεται δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισμού να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης κ.λπ. στους μνημονευόμενους τουριστικούς τομείς.
Με ΚΥΑ καθορίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους επιμορφούμενους-καταρτιζόμενους καθώς και λοιπά αναφερόμενα ζητήματα.
Τα ως άνω προγράμματα υλοποιούνται μεταξύ άλλων από δημόσιες ή ιδιωτικές δομές με τις οποίες συνάπτονται σχετικές συμβάσεις.
Με ΚΥΑ δύναται να προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων. Καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

 

Από το Blogger.