Όλες οι αλλαγές στο Δημόσιο το 2023 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ NEWSKAMATERO

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

Όλες οι αλλαγές στο Δημόσιο το 2023

Oles oi allages sto Dimosio to 2023

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης στη δημόσιο το 2023, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης. Ο πρώτος είναι να γίνει η αυτοδιοίκηση (δήμοι, περιφέρειες) ένας πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνχής.

Ο δεύτερος στόχος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, ενώ ο τρίτος είναι η πένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα.

Πιο αναλυτικά, οι σημαντικότερες δράσεις ανά στόχο έχουν ως εξής.

Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής

Προβλέπεται:

-Αναβάθμιση του μηχανισμού παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α. (δ' τρίμηνο 2023)

-Αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης των Ο.Τ.Α. (δ' τρίμηνο 2023)

-1η Προγραμματική Περίοδος εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (δ' τρίμηνο 2023)

-Υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (δ' τρίμηνο 2023)

-Διενέργεια εκλογών και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εξωτερικού (επερχόμενες εκλογές)

-Νομοθετικές πρωτοβουλίες/ παρεμβάσεις επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (δ' τρίμηνο 2023).

Η δράση αφορά, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας αναφορικά με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης και αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α και τις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας/τηλεόρασης.

-Διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών της Χώρας (Οκτώβριος 2023)

-Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ. (δ' τρίμηνο 2023)

Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις:

-Αναβάθμιση Μηχανισμού Παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α.

- Αναβάθμιση Κόμβου Διαλειτουργικότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης

- Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Πληροφοριακού Συστήματος "Μητρώο Πολιτών"

-Ανάπτυξη υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος "Μητρώο Πολιτών" για την παροχή στοιχείων δημοτολογίου στη Στρατολογία και διασύνδεση του Ο.Π.Σ. "Ιθαγένεια" - Εκσυγχρονισμός εκλογικών καταλόγων, με διασύνδεση του Ο.Σ.Υ.Ε.Δ. με το Π.Σ. "Μητρώο Πολιτών"

-Ανάπτυξη Μητρώου νομικών προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπομητρώου Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Ανάπτυξη προγράμματος "Διαφάνεια" για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

-Ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 15 του ν. 4804/2021

-Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων "ΙΡΙΔΑ" σε νέους φορείς

-Ωρίμανση σχεδιασμού για την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Μετάπτωση όλων των φορέων που χρησιμοποιούν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων "ΙΡΙΔΑ", στη νέα έκδοση "ΙΡΙΔΑ ΙΙ"

-Θεσμική ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (δ' τρίμηνο 2023)

Προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

- Αναβάθμιση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος διακυβέρνησής τους.

- Αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου νομιμότητας και εποπτείας των πράξεων και παραλείψεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, στο πλαίσιο εξορθολογισμού της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Στόχος 2: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

Ενίσχυση της Διαφάνειας και Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα (α' – δ' τρίμηνο 2023)

Δράση: Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας - Βασικό στρατηγικό εργαλείο, που συγκεντρώνει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς και την προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. Αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες: πρόληψη - καταστολή – ευαισθητοποίηση και η βασική του στόχευση είναι:

-Η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

-Η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας

-Η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Έργα:

-Σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Μετακλητών Υπαλλήλων & οδηγός (αυτό)αξιολόγησης εφαρμογής του Κώδικα Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας

-Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας Συμβούλων Ακεραιότητας & οδηγού (αυτό)αξιολόγησης εφαρμογής του Κώδικα Σύνταξη Πρακτικού Οδηγού Διαδικασιών για τον Σύμβουλο Ακεραιότητας

-Σύγκρουση Συμφερόντων

-Σύνταξη Πρακτικού Οδηγού Σύγκρουσης Συμφερόντων

-Θεσμοθέτηση πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

-Ενσωμάτωση ειδικής διδακτικής ενότητας για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια:

α) Προϊσταμένων Τμημάτων & Δ/νσεων και

β) νεοεισερχόμενων υπαλλήλων Θεσμοθέτηση πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα Ανάπτυξη εγχειριδίου διαχείρισης περιστατικών Απάτης & Διαφθοράς

Στόχος 3: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο - Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα

Προβλέπεται:

-Ανάπτυξη στρατηγικού εργαλείου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος στελέχωσης με ενσωματωμένα στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης (δ΄ τρίμηνο 2023).

-Προσέλκυση Υποψηφίων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας Δημιουργία διαδικασίας προσέλκυσης: Ανάλυση, περιγραφή και δημοσιοποίηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας – ευκαιρίες εξέλιξης (δ' τρίμηνο 2023)

-Δημιουργία Πλαισίου ανταλλαγής στελεχών και τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών–μελών της ΕΕ (δ' τρίμηνο 2023)

-Διαμόρφωση Πλαισίου για τη Διαχείριση Υπαλλήλων υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων (δ' τρίμηνο 2023)

Πιο αναλυτικά, τα έργα ανά δράση έχουν ως εξής:

Δράση: Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Έργα:

-Καθιέρωση νέας διαδικασίας για την παροχή κινήτρων και ανταμοιβών που εστιάζει στην συμβολή του υπαλλήλου για την πραγματοποίηση κοινών στόχων

-Σχεδιασμός πλαισίου για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον πολίτη

-Διαμόρφωση πλαισίου για τις "διαδρομές καριέρας" των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

-Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενσωμάτωσης νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων

-Διατήρηση θεσμικής μνήμης Δημιουργία πλαισίου για τη διαχείριση γνώσης στο Δημόσιο (συγκέντρωση, οργάνωση, κοινοποίηση και ανάλυση της γνώσης με τρόπο που να είναι εύκολα προσβάσιμος στους υπαλλήλους)

-Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης

-Προσέλκυση Υποψηφίων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας

-Ενδυνάμωση της Δημοτικής Αστυνομίας και των στελεχών της

-Μετασχηματισμός δεξιοτήτων Δημοσίων Υπαλλήλων

-Δημιουργία Πλαισίου ανταλλαγής στελεχών και τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών–μελών της ΕΕ

-Διαμόρφωση Πλαισίου για τη Διαχείριση Υπαλλήλων υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων

-Εισαγωγή της έννοιας της "Προοπτικής Διερεύνησης"

-Learning Academies: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου Πλαισίου και επιμέρους Δράσεων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για HR managers & project managers στο Δημόσιο

-Δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των δημοσίων υπαλλήλων

-Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ε.Ε.

-Δημιουργία πλαισίου για την χρήση των συμπεριφορικών επιστημών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Ενεργοποίηση Κλάδου Επιτελικών Στελεχών 1.Δευτερογενής νομοθεσία 2.Υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης

-Επικαιροποίηση πλαισίου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

-Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενημέρωσης και κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού (Insead Business School, Harvard University, London School of Economics, University of London/IALS, Oxford University κ.α.)

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ Study Visit αντιπροσωπειών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης της Νοτιανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου στο ΕΚΔΔΑ

- Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών

-Υλοποίηση του Πρώτου Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών των Σπουδαστών της 29ης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ

-Επετειακό Συνέδριο της ΕΣΔΔΑ, με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών από την Ίδρυσή της

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων σε συνεργασία με Microsoft

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενημέρωσης και κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης Διοικητικής Επάρκειας για υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ.

-Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης για θέματα, ισότητας, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών και των παιδιών

-Διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης για το νέο σύστημα αξιολόγησης (Ν.4940/2022)

-Ένταξη της εκπαιδευτικής ενότητας ‘Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία’ σε επιμορφωτικά προγράμματα

-Ενημέρωση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Δράση: Εξορθολογισμός και βελτίωση δομών και διαδικασιών

Έργα:

-"Ενιαίος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων"

-Οργάνωση και παρακολούθηση των πολιτικών Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

-Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη δημόσια διοίκηση

-Ανάπτυξη προτύπων οργανωσιακής δομής για τη σύνταξη Οργανισμών και κανονισμών Λειτουργίας Φορέων

-Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου εφαρμογής ΚΠΑ

-Εφαρμογή της Τηλεργασίας στους φορείς του Δημοσίου

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας προσωπικού δημοσίου τομέα

-Σχέδιο Δράσης για το Οικοσύστημα Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

-Μελέτη πιστοποίησης καινοτομιών δημοσίου τομέα

-Εργαστήρια Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα- Ημερίδα Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Δράση: Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υποδομών

'Εργα:

-Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου στρατηγικής ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, πρόβλεψης και εκτίμησης των λειτουργικών κενών για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των φορέων

-Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

-Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), μέσω ανάπτυξης και δημιουργίας νέων υποσυστημάτων

- Ανάπτυξη εφαρμογής στο κινητό για τη διασύνδεση των υπαλλήλων με την υπηρεσία στην κατεύθυνση της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης (π.χ. σεμινάρια, κινητικότητα).

- Υποστήριξη εφαρμογής του ν.4765/21 για τις προσλήψεις στο δημόσιο

- Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποσπάσεων και μετατάξεων για λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης, καθώς και αμοιβαίας μετάταξης από την ΚΕΚ και της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μέσω Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Δράση: Εκσυγχρονισμός-Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Έργα:

-Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα – Εφαρμογή του ν. 4765/2021

-Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος Α.Σ.Ε.Π. Χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα " (ΕΣΠΑ 2014-2020)

-Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π.

*Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης

*Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Α.Σ.Ε.Π.

-Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π. και σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημοσίου Τομέα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Α.Σ.Ε.Π.

 

Από το Blogger.